What's up

ลิโด้ ไม่ใช่ สถานที่ แต่คือเรื่องราว เรื่องราวของใครหลายคนในหลายยุคสมัยที่ร่วมกันใช้ชีวิตที่นี่ทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ในการกลับมาครั้งนี้ เพื่อนของคุณที่ชื่อลิโด้ ยังคงรอคอยให้พวกคุณทุกคนกลับมาฝากเรื่องราวบทใหม่ และพบกับประสบการณ์ที่หลากหลายมากขึ้น จะไม่ใช่แค่ภาพยนตร์ แต่ดนตรี งานศิลปะ และงานแสดงอื่นๆพร้อมให้คุณมาเก็บเกี่ยวความหมาย และยินดีกลายเป็นเรื่องเล่าในแบบของคุณ เพราะ Lido Connect ไม่ใช่แค่สถานที่ที่หนึ่ง แต่คือเพื่อนคนหนึ่งของพวกคุณ


Check out Why You Should Not Miss Seal Pillow 'Goodbye!' Concert

Upload your own venue for free! Know more about advertising with us here